Inloggen Social Schools

Medezeggenschapsraad (MR/GMR)

Huidige samenstelling MR

Ingo Seuren: oudergeleding / voorzitter;

Willem Claessens: oudergeleding;

Maaike Leijssen: oudergeleding;

Bram Hendricx: teamgeleding vice voorzitter;

Anique Clabbers: teamgeleding;

Anja Geurts: teamgeleding;

 

 

Wat is een MR?

Wat is het doel van de MR op een basisschool? Klik hieronder.

 

Jaaragenda MR 2022 - 2023

In deze agenda is te zien welke onderwerpen tijdens de maandelijkse MR-vergaderingen op de agenda gepland zijn. Klik hier.

Jaarverslag MR 2021 - 2022

Klik hier om het jaarverslag te lezen.

De GMR

SPOVenray (Stichting Primair Onderwijs Venray), waar onze school bestuurlijk onder valt, heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die zeggenschap uitoefent over die onderwerpen die van bovenschools belang zijn. Ook deze zeggenschap is vastgelegd in een reglement. De GMR vergadert maandelijks. Om de GMR slagvaardiger te maken functioneert zij vanaf het schooljaar 2009-2010 in een kleinere bezetting: zes ouders en zes personeelsleden.