Inloggen Social Schools

Missie en visie

 

De missie van de school


Onderwijs is nauw verbonden met de samenleving waarin wij leven. Een veranderende maatschappij
vraagt daarom om aangepast onderwijs. Daarbij dient de eigenheid van de Ysselsteynse
dorpsgemeenschap in het oog gehouden te worden bij de bezigheden op school. De school neemt in
die gemeenschap een belangrijke plaats in. De school heeft daarom ook als extra doelstelling bewust een koppeling te leggen met de eigenheid van het dorp enerzijds en de leerdoelen en dagelijkse praktijk van het geven van onderwijs, waarbij iedere leerling specifiek zijn eigen centrale plaats heeft, anderzijds.

'St. Oda' is een katholieke school. Het R.K. geloof is uitgangspunt bij ons streven naar en werken aan
grotere rechtvaardigheid, het verbeteren van verhoudingen tussen mensen, het ontdekken van de zin van het leven. De zorg voor de medemens (op eigen initiatief) vraagt in de huidige samenleving veel aandacht. Aan de volwassenen, dus ook op school, de taak het sociale klimaat gezond te houden. In de praktijk is er een nauwe samenwerking tussen parochie en school. Zo is er bijvoorbeeld actieve deelname aan en aandacht voor vieringen. Daarbij is het wel belangrijk op te merken dat de school ook open staat voor kinderen met een andere geloofsovertuiging.

Elk kind wil leren!

Het team van St. Oda zorgt voor een doorgaande lijn in de pedagogisch-didactische aanpak van uw
kind. Een sfeer van rust, veiligheid en geborgenheid is daarbij een voorwaarde.

Kwaliteit betekent op onze school meer dan wat gemeten wordt met gestandaardiseerde toetsen. Wij willen onderwijs dat aansluit bij de mogelijkheden van elk kind. Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen en gaan er vanuit dat elk kind wil leren. In ons onderwijs proberen wij de nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen en het plezier in leren te bevorderen.

Wij proberen een gevarieerde leeromgeving in te richten waarin we tegemoet willen komen aan de
basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie.

Een goede relatie met volwassenen en medeleerlingen is voorwaarde om met (zelf)vertrouwen te
kunnen werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Leren zien wij als een sociaal proces waarin plaats is
voor persoonlijk presteren, maar ook voor zaken als respect, invoelend vermogen, tolerantie en
eerlijkheid.

We proberen kinderen uit te dagen tot het nemen van eigen initiatieven en om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. Op ieder leermoment wordt er van uitgegaan dat kinderen in vele opzichten van elkaar verschillen.

Als de drie facetten: hoofd, hart en handen, aandacht krijgen, kan een kind zich harmonieus ontplooien. Dat is de missie die wij willen uitdragen.

Onderwijsvisie


Samen leven
Samen werken
Zelfstandig leren

Wat op basisschool St. Oda in de ontwikkeling van kinderen belangrijk is, is dat kinderen ervaren dat
er sprake is van:
zelfvertrouwen, respect, veiligheid & rust, verbondenheid, het uniek mogen zijn én
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Zelfvertrouwen
Het gevoel hebben dat ze de moeite waard zijn (dat zij ertoe doen) geloven in hun “eigen kunnen”

Respect
De ruimte krijgen zich geaccepteerd te voelen zoals ze zijn, elkaar waarderen en respecteren.

Veiligheid en rust
Persoonlijke aandacht voor ieder, duidelijkheid en structuur (grenzen, vaste regels en afspraken,
ergens terecht kunnen). Thuis voelen in een sfeervolle, plezierige leef- en leeromgeving.

Drie schoolregels

Op school hanteren we 3 schoolregels waar we als team grote waarde aan hechten. Overal in de school zult u de volgende regels tegenkomen:
● Voor groot en klein zullen we altijd aardig zijn (mens – mens).
● Op school en plein, zorgen we samen dat het netjes zal zijn (mens – ruimte).
● Houd de spullen netjes en fijn, zodat ze morgen weer te gebruiken zijn (mens – materiaal).

Verbondenheid
Samen en van elkaar leren. Samen successen willen vieren. Ouders zijn een belangrijke partner.

Het uniek mogen zijn
Handelen op basis van observering en signalering. Goed volgen van kinderen.

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
Uitdaging / prikkeling om zelf “leren te leren”. Initiatieven nemen Leren en uiteindelijk zelfstandig leren.